شرکت تخته فشرده شمال
  • نئوپان با وزن مخصوص پایین

  • نئوپان مقاوم در برابر رطوبت

  • تاچ وود

  • نئوپان فوق برجسته

  • بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم         فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

تهران - فرمانیه - نارنجستان سوم - شماره 10 - ساختمان پویا
کد پستی : 19579

تلفن : 22828601
فکس: 22828606

پست الکترونیک : sales@tfsco.net